Lakiasiaintoimisto
Mahlamäki Oy

Lakiasiaintoimisto Mahlamäki Oy on kokenut, luotettava ja joustava asiantuntija oikeudellisen asiasi hoitamiseen. Koska yhtiössä on vain yksi lakimies, tiedät aina, kuka hoitaa asiaasi, eikä sitä siirretä avustajien hoidettavaksi.

Palvelut

Yksityisille

Asianajotoiminnassa työskennellessäni olen hoitanut lukemattoman määrän erilaisia toimeksiantoja. Mikä tahansa lakiin liittyvä ongelma tai kysymys sinulla onkin, ota yhteyttä, niin mietitään, voisinko auttaa. Ensimmäinen noin vartin mittainen puhelu ongelmasi määrittelemiseksi on sinulle maksuton. Voit sen aikana kuulostella, olenko sellainen henkilö, johon voisit luottaa ja jonka kanssa asia tulisi hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksityinen ihminen voi saada apua lakimiehen palkkion maksamiseen joko mahdollisesta oikeusturvavakuutuksestaan tai taloudellisesta tilanteesta riippuen oikeusavun kautta. Selvitän mahdollisuudet näihin aina toimeksiannon alussa. Palkkioni perustuu aikaveloitukseen ja on 220 €/h + alv 24 % eli yhteensä 272,80 €/h (kts. Hinnasto).

RIITA-ASIAT

Hoitamani yksityishenkilöiden riita-asiat ovat useimmin koskeneet perinnönjakoa ja ositusta, asuntokauppoja, rakennusvirheitä, vuokrariitoja, autokauppoja ja vahingonkorvausasioita. Toimeksiantoinani on kuitenkin ollut mitä erilaisimpia riitoja. Oman riitaryhmänsä muodostavat riidat korvauksista vakuutusyhtiöiden kanssa. Myös tällaisia olen pitkän urani aikana hoitanut lukemattomia kertoja.

Mielestäni paras tapa riitojen ratkaisemiselle on tehdä sellainen sovinto, jossa kumpikaan osapuoli ei kärsi vääryyttä ja jonka kumpikin osapuoli pystyy hyväksymään. Sellaisen sovinnon löytäminen kuitenkin edellyttää, että tiedetään, mitkä ovat omat oikeudet asiassa ja minkälaisia riskejä asiaan liittyy. Sovinnollisuus ei myöskään ole itseisarvo: en tietenkään kannusta asiakastani tekemään hänen kannaltaan huonoa sovintoa. Vaikka tavoitteena on sovinto, pidän silti tiukasti kiinni asiakkaani oikeuksista; neuvotteluissa olen tiukka. Oikeuteen menemistä suosittelen vasta, jos asia ei muuten ratkea ja jos asiakkaallani on mielestäni riittävän suuri mahdollisuus voittaa juttu oikeudessa. Joskus omaa asiakastaan pystyy auttamaan parhaiten sillä, että kertoo, miksi juuri siinä asiassa ei oikeuteen kannata mennä.

Oikeuteen menemistä suosittelen vasta, jos asia ei muuten ratkea ja jos asiakkaallani on mielestäni riittävän suuri mahdollisuus voittaa juttu oikeudessa. Joskus omaa asiakastaan pystyy auttamaan parhaiten sillä, että kertoo, miksi juuri siinä asiassa ei oikeuteen kannata mennä. Jos oikeuteen mennään, oikeudenkäynti on hoidettava alusta saakka oikein. Kanne tai siihen annettava vastaus täytyy perustaa sellaisiin seikkoihin, joilla on oikeudessa merkitystä.

PARISUHDE JA LAPSET

Parisuhteen, olipa se avioliitto tai avoliitto, päättyessä saatetaan riidellä omaisuuden jakamisesta tai lapsia koskevista asioista. Riitoja voi välttää tai pienentää sillä, että osapuolet ovat selvillä tilanteeseen liittyvästä juridiikasta. Minulla on asiakkaita, jotka jo eron alkuvaiheessa ovat tulleet yhdessä juttelemaan siitä, miten omaisuutta voidaan jakaa ja miten lasten asiat voidaan järjestää. Lasten kannalta on sitä parempi mitä nopeammin ja sovinnollisemmin vanhemmat pystyvät päättämään lapsia koskevat asiat. Ositus/varallisuuden jakaminen on hyvä tehdä mahdollisimman pian eropäätöksen tekemisen jälkeen, jotta kumpikin puoliso pystyy järjestämään elämänsä eron jälkeen. Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan yhdessä, on hyvä selvittää omat oikeudet ja ratkaisumallit kumpikin oman lakimiehen kanssa. Omaisuus ei aina jakaudu tasan tai pelkän nimiperiaatteen mukaan.

Tulevia riitoja omaisuuden jakautumisesta voi välttää mm. tekemällä etukäteen avioehdon.

Lasten osalta vanhempien tulee päättää neljästä eri asiasta eli lasten huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta. Ratkaisujen tekeminen on helpompaa, kun käy eri vaihtoehtoja ja niiden merkitystä läpi yhdessä lakimiehen kanssa. Avioeron ollessa juuri käsillä voivat vanhemmat joskus unohtaa ajatella sitä, mikä olisi lapsen edun kannalta paras ratkaisu vaikeassa tilanteessa. Yritän auttaa asiakkaitani tarvittaessa miettimään myös tätä puolta. On hyvä muistaa, että jos asia joudutaan ratkaisemaan oikeudessa, siellä ei mietitä asiaa vanhempien vaan yksinomaan lasten kannalta.

Vaikka ehdoton tavoite aina on, että eroon liittyvät asiat saataisiin ratkaistuksi sovinnollisesti, ei se aina onnistu. Silloin on tärkeää, että voit luottaa omaan lakimieheesi ja hänen kokemukseensa, ammattitaitoonsa ja lojaalisuuteensa.

PERUKIRJA JA PERINNÖNJAKO

Läheisen kuoleman jälkeen täytyy tehdä perunkirjoitus ja perinnönjako. Nämä ovat tilanteita, joissa tunteet ovat mukana. Pidän erityisenä vahvuutenani sitä, että vaikka toimin tehokkaasti ja ammattitaitoisesti, osaan silti ottaa huomioon asiakkaani tunteet.

Perukirjan tekemiseen on varattu kohtuullisen lyhyt aika, vain 3 kuukautta kuolinpäivästä lukien. Sen tekeminen edellyttää monenlaisten dokumenttien keräämistä. Perukirja on asiakirja, jonka pohjalta tehdään perintöverotus ja se toimii myös perinnönjaon pohjana. On tärkeää, että perukirjaan muistetaan merkitä omistusoikeudet ja niitä rajoittavat tekijät, velat, tiedot testamenteista, avio-oikeudesta, ennakkoperinnöistä, vakuutuskorvauksista, lesken oikeudesta asuntoon, perinnöstä luopumisista jne.

Perinnönjako voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Kuolinpesän osakkaat voivat varsin vapaasti sopia jaosta siltä osin kuin jaettavaa omaisuutta ei rasita jonkun muun oikeus. Jokainen kuolinpesän osakas voi milloin tahansa vaatia, että kuolinpesä on jaettava; sittenkin, vaikka muut osakkaat eivät jakoa haluaisi tehdä. Testamentista huolimatta rintaperillisillä on oikeus lakiosaan. Perinnönjaossa on siis monta potentiaalista riita-aihetta, jotka voidaan usein välttää sillä, että osakkaat pyytävät lakimiestä avustamaan jaon suunnittelussa. Perinnöstä voi myös luopua, ja jos sen tekee oikein, luopujalle ei synny perintöverovelvollisuutta lainkaan. Väärin tehtynä veroa voivat joutua maksamaan sekä luopuja että luovutuksen saaja. Lakimiehenäsi osaan kertoa eri jakotapojen ja perinnöstä luopumisen mahdollisista verovaikutuksista. Näin olen usein auttanut tekemään jaon riidattomasti ja mahdollisimman veroedullisesti, ja tarvittaessa olen avustanut myös perinnönjakoon liittyvissä riidoissa.

TYÖSUHDERIIDAT

Työsuhde perustuu osapuolten väliseen sopimukseen siitä, että työntekijä tekee työtä työnantajan hyväksi palkkaa vastaan. Vaikka perusidea on yksinkertainen, ei kaikki aina suju toivotulla tavalla. Etenkin tilanteissa, joissa työsuhde päättyy, voi osapuolilla olla eri näkemyksiä siitä, onko päättyminen tapahtunut lain mukaisilla perusteilla. Työntekijällä saattaa olla oikeus monen kuukauden palkan suuruiseen korvaukseen, mikäli työnantaja on päättänyt työsuhteen virheellisesti tai virheellisillä perusteilla.

Työsuhdeasiat ovat erityinen osaamisalueeni. Olen hoitanut vuosittain lukuisia riitoja sekä sovinnolliseen että oikeuden ratkaisuun saakka. Jos epäilet, että sinun työsuhteessasi tai sen päättymisessä kaikki ei mennyt oikein, ota yhteyttä minuun.

VALITUKSET VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSISTÄ

Kaikki viranomaisten tekemät päätökset eivät aina ole oikeita tai perustu oikeisiin faktoihin. Joskus jokin viranomaisen tai palveluita tuottavan tahon toiminta ei suju oikein. Silloin on käytettävissä muutoksenhakumenettelyitä, joilla asia saatetaan ylemmän viranomaisen tai ko. toimintaa valvovan tahon arvioitavaksi. Mitä tärkeämmästä asiasta on kyse, sitä enemmän kannattaa selvittää sitä, voidaanko tehtyä päätöstä tai toimintamallia muuttaa. Lakimiehenäsi osaan kertoa sinulle sekä menettelystä että myös arvioida sitä, minkälaisia mahdollisuuksia päätökseen on saada muutos.

TÄRKEÄT PAPERIT JA SOPIMUKSET

Testamentit, lahjakirjat, edunvalvontavaltuutukset, hoitotahdot, avioehdot, asunnon/kiinteistön kauppakirjat ym. ovat tavanomaisia asiakirjoja, joita suurin osa ihmisistä tarvitsee jossain vaiheessa. Käyn kanssasi läpi sen, mitä haluat saavuttaa asiakirjalla, ja laadin sen sellaiseksi, että tavoitteen saavuttaminen on sillä mahdollista. Hyvinkään muotoiltu asiakirja ei auta, jos sitä kirjoitettaessa ei ole huolellisesti pysähdytty miettimään, mitä sillä tavoitellaan ja mitä mahdollisia riskejä asiaan saattaa sisältyä. Joskus käy niin, että asiakas tulee pyytämään tiettyä asiakirjaa, mutta lopulta laaditaan jokin aivan muu asiakirja, jolla asiakkaan tavoite oikeasti saadaan toteutettua.

Käyn kanssasi läpi myös sen, mitä lainsäädäntöä asiaan liittyy. Se, että asiakirjassa on sovittu tai määrätty jostain, ei vielä tarkoita, että asia toteutuu. Sovittu asia saattaa olla pakottavan oikeuden vastainen, jolloin asiakirjaan kirjattu ehto voi olla mitätön. On erittäin tärkeää tietää, mistä asioista asiakirjassa voi määrätä tai sopia ja mistä ei.

Joskus asiakas ei tiedä, että joitain asioita voi järjestellä jo etukäteen. Voit esimerkiksi jo hyvissä ajoin päättää, kuka huolehtii raha-asioistasi tai kuka tekee sairaanhoitoasi koskevia päätöksiä silloin, jos jostain syystä itse et siihen pysty.

RIKOSASIAT

Olen hoitanut talous-, pahoinpitely- ja omaisuusrikoksista syytettyjen avustajana, mutta pääpaino rikosoikeudellisiin toimeksiantoihin liittyen on ollut rikosten uhrien avustamisessa. Olenpa avustajana kummalla puolella tahansa, jokainen toimeksianto on lisännyt rikosprosessiin liittyvää ammattitaitoani; prosessissa kun väkisinkin joutuu perehtymään sekä asianomistajan että syytetyn asemaan liittyviin keskeisiin seikkoihin.

Oletpa rikoksessa syytettynä tai joutunut rikoksen uhriksi, ota yhteyttä, niin selvitetään, miten voin auttaa sinua.

Yrityksille

Suuri osa työkokemuksestani on liittynyt yritysten erilaisten asioiden hoitamiseen. Mielestäni yrityksen lakiasioita hoidetaan parhaiten niin, että ongelmat estetään etukäteen huolellisella suunnittelulla. Juridiikka ei myöskään ole itseisarvo, vaan vain yksi väline, jolla pyritään varmistamaan yrityksen toiminta ja tuottavuus. Asiakasyrityksissäni en siis koskaan yritä hoitaa vain yhtä yksittäistä ongelmaa, vaan selvitän sen, mihin kokonaisuuteen ongelma liittyy ja mikä vaihtoehtoisista juridisista ratkaisuista olisi juuri kyseiselle yritykselle ja kyseiseen tilanteeseen paras mahdollinen.

Olen perehtynyt yritystoiminnan koko elämänkaareen ja siihen sisältyviin asioihin. Yrityksen perustaminen, lupaprosessit, sopimukset, asiakasvalitukset, vahingonkorvaukset, sopimusriidat, hallinto-oikeudelliset valitukset ovat minulle tuttuja. Olen hoitanut myös yrityksen lopettamisia selvitystilan ja konkurssin kautta, samoin erilaisia yritysjärjestelyitä tai yrityskauppaprosesseja due diligenseineen sekä sulautumisia/jakautumisia.

Erityisen ryhmän kokemuksessani muodostavat työsuhdeasiat ja niihin liittyvät riidat. Olen suunnitellut tai vetänyt läpi useita YT-neuvotteluita sekä irtisanomisiin että työsopimusehtojen muutoksiin liittyen. Kaikissa työsuhdeasioissa korostan etukäteissuunnittelua: on parempi suunnitella hiukan kauemmin ja hiukan tarkemmin kuin tehdä päätös, jonka jälkeen aikaa ja rahaa kuluu asiasta riitelemiseen ja mahdollisiin varsin merkittäviin korvauksiin.

Voimme sopia, että ryhdyn yrityksesi omajuristiksi, mutta aivan yhtä hyvin hoidan yksittäisiä toimeksiantoja. Palkkioni perustuu toteutuneeseen työhön ja on normaalisti 220 €/h + alv. Ota yhteyttä, niin keskustellaan sinun yrityksesi tilanteesta.

YRITYKSEN OMAJURISTI

Eikö olisi helppoa, jos sinunkin yritykselläsi olisi oma juristi, johon ottaa yhteyttä aina, kun on jotain kysyttävää tai ongelmaa? Jokaiselle yritykselle tulee eteen tilanteita, joissa tarvitaan kannanottoa lakimieheltä. Sellaisen kysyminen ihan vain vaikka yhdellä puhelinsoitolla on helppoa ja nopeaa, kun on tuttu lakimies, jolle soittaa.

Suurimpana etuna on se, että yrityksen ei tarvitse etsiä aina uutta lakimiestä ja että minulle soittaessa ei tarvitse aloittaa aina alusta; asiakassuhteemme perusteella minä jo tiedän, mikä yritys on, mitä se tekee, mitkä sen arvot ovat jne., ja pystyn käsittelemään heti oikeaa asiaa ilman pitkiä valmisteluja. Tältä pohjalta palveluitani käyttää tällä hetkellä noin 140 pk-yritystä ympäri Suomen.

Yrityksellä ei minun palvelussani ole mitään riskiä turhasta maksamisesta, koska laskutukseni perustuu vain toteutuneeseen työhön. Hinta on normaalisti 220 €/h + alv. Mitään kiinteää kuukausimaksua ei ole.

Asiakassuhteen aloitamme niin, että soitat minulle ja sovimme tapaamisen. Tapaamisessa minä kerron palvelustani ja itsestäni ja sinä kerrot yrityksestäsi ja sen toiminnasta. Teen muistiinpanot, ja keskustelun jälkeen voit päättää, edetäänkö asiassa. Jos et halua jatkaa, jätän muistiinpanoni sinulle. Jos taas palveluni kiinnostaa, tallennan tiedot ja käytän niitä mahdollisten tulevien yhteydenottojesi yhteydessä. Kummassakin tapauksessa olen vaitiolovelvollinen eli tiedot eivät leviä mihinkään. Tällainen tapaamisemme (n. 1,5 – 2 h) ei maksa mitään.

Kun minä olen yrityksesi omajuristi, saat minulta oikeudellista neuvontaa toiminnassa eteen tulevissa erilaisissa tilanteissa heti silloin, kun se on tarpeen, tarvittaessa myös normaalin työajan ulkopuolella. Saat apua mm.

  • sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa;
  • yrityksen hallintoon liittyvissä asioissa;
  • erilaisissa riitatilanteissa ja niiden ratkomisissa sovintoneuvotteluineen ja tarvittaessa oikeudenkäynteineen;
  • yhtiön hallintoon liittyvässä juridiikassa;
  • työoikeudellisissa asioissa: työsopimusten tekeminen, työsuhteiden päättäminen, työvoiman vähennystarve YT-neuvotteluineen, työhön liittyvät työoikeudelliset säännökset ym.
  • oikeudenkäyntiriidoissa yleisissä oikeusistuimissa ja välimiesmenettelyssä sekä hallintotuomioistuimissa;
  • tavaramerkkeihin ja toiminimiin liittyvissä asioissa;
  • kuluttajasuojalakiin;
  • osake- ja liiketoimintakaupoissa, yritysten perustamisessa, sulautumisessa/jakautumisessa sekä yrityksen lopettamiseen liittyvissä asioissa.

Minna Mahlamäki

 
 

Olen työskennellyt erilaisissa juridiikkaan liittyvissä tehtävissä yli 25 vuotta. Olen koulutukseltani oikeustieteen maisteri ja olen varatuomari sekä luvan saanut oikeudenkäyntilakimies. Työurastani 9 vuotta on kulunut asianajotehtävissä, niistä viimeiset vuodesta 2016 lähtien omassa toimistossani. Väliin mahtuu pitkä, 13 vuoden rupeama konsernilakimiehenä suuressa yrityksessä. Olen myös suorittanut varatuomarin arvonimen edellyttämän vuoden mittaisen tuomioistuinharjoittelun sekä tehnyt käräjätuomarin viransijaisuuksia. Urani alussa työskentelin myös työvoimatoimistossa ja verotoimistossa

 

Yrityksen lakimiehenä perehdyin paitsi yritysjuridiikkaan myös yrityksen hallintoon ja talouteen sekä erilaisiin yritysjärjestelyihin. Osaan pureutua yrityksen asiaan kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon toiminnan kokonaisuutena, ei vain yksittäisenä juridisena ongelmana. Joskus se, mikä juridisista vaihtoehdoista yleisesti ajatellen olisi paras ratkaisu, ei kuitenkaan ole yrityksen koko toiminnan kannalta parasta.

 

Asianajotoimistoissa asiakkainani on ollut sekä yrityksiä että yksityisiä henkilöitä. Lähes vuosikymmeneen mahtuu kaikenlaisia toimeksiantoja pienistä, yksinkertaisista asiapapereiden laatimisista laaja-alaisiin, korkeimmassa oikeudessa saakka käsiteltyihin tavaramerkkiriitoihin. Onpa mukaan mahtunut myös koiran ’huoltajuutta’ koskeva riita. Pääosa toimeksiannoista on kuitenkin ollut ja on joko pk-yritysten erilaisia toimeksiantoja tai yksityisten ihmisten riita-, perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asioita.

 

Erityistä kiitosta olen saanut siitä, että minun kanssani on helppoa käsitellä vaikeita asioita ja että osaan kertoa juridisista asioista niin, että sen ymmärtää asiaan vähemmänkin perehtynyt ihminen.

Yhteystiedot

+358 45 150 7230

minna@mahlamaki.fi